Logo-T & A
Logo-T & A

Hoe kunnen wij u helpen?

Werkwijze en algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de partijen gesloten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht van 1 april 2017 en annuleren alle vorige.

1.  Offerte bestelbon, bevestiging, opmeting, leveringstermijn, levering

A. Plannen en lastenboeken die de koper ons voorgelegd hebben zijn geen bindende documenten en dus niet rechtsgeldig.

B. Documentatie, prijslijsten en monsters worden alleen ten titel van informatie medegedeeld en kunnen in geen geval tegen T&A BVBA worden gebruikt.

C. De koper erkent voldoende te zijn ingelicht aangaande de bestelde materialen en werken en de wijze waarop zij de bestelbon zijn afgekort of gecodeerd, evenals de bijhorende prijzen.

D. T&A BVBA heeft het recht een middels een toonzaaluitbater, vertegenwoordiger of agent voorgestelde bestelling, te weigeren bijvoorbeeld om reden van technische onuitvoerbaarheid, rekening gehouden met de opgegeven maten en gegevens en de overeengekomen prijs. T&A BVBA annuleert door middel van aangetekend schrijven, te verzenden aan de koper binnen de 15 dagen nadat de bestelling en de volledige opmeting de maatschappelijke zetel van T&A BVBA heeft bereikt. De toonzaaluitbater, vertegenwoordiger of agent zal als dan de koper contacteren om na te gaan of geen enkele oplossing kon worden bereikt. In tegengesteld geval kon door de koper geen enkele vergoeding worden geëist.

E.  Als de koper een voorschot betaalt van 30 % op de totale koopsom, waarborgt T&A BVBA een prijsvastheid gedurende zes maanden na besteldatum

F.  Bij bestelling op afroep verbindt de koper er zich toe het bestelde af te nemen binnen de zes maanden na ondertekening tenzij in de ondertekende bestelbon een andere eind-datum vermeld wordt. Na zes maanden kan T&A BVBA de ontbinding van de overeenkomst met schadeloosstelling vorderen zoals hierna bepaald in 3, of uitvoering van de overeenkomst aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

G. De koper waarschuwt zelf T&A BVBA wanneer de opmeting kan gebeuren.

H. Maten kunnen alleen worden opgenomen vanaf afgewerkte vloeren en muren. Van deze regel wordt alleen afgeweken op schriftelijk verzoek van de koper. Alle gevolg kosten van deze werkwijze zijn dan ten koste van de koper bijvoorbeeld: als bij de plaatsing blijkt dat de deuren niet In de metselopening passen omdat de vloerpas na opmeting van de deuren niet werd gerespecteerd enz.

I.  Definitieve maten, draairichtingen, en andere afspraken worden vastgelegd bij de opmeting. Na de opmeting zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Eventuele prijsaanpassingen worden onmiddellijk of bij de bevestiging meegedeeld. Indien T&A BVBA hierop geen schriftelijke reactie ontvangt binnen de 8 dagen, beschouwt T&A BVBA deze prijzen als gekend en aanvaard door de koper.

J.  Meegedeelde leveringstermijnen worden enkel ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. Vertragingen kunnen nooit recht geven op een schadevergoeding ten voordele van fabrikant of koper.

K. Rekenfouten in de bestelbon kunnen te allen tijde worden rechtgezet zonder dat het bestaan van de overeenkomst zelf In het gedrang komt.

L.  De koper erkent te weten dat levering en plaatsing niet altijd gelijktijdig gebeuren. De
bewaring van de geleverde goederen in afwachting van de plaatsing gebeurt vanaf de eerste deellevering op het risico van de koper.

M. Indien koper aanleiding geeft om een bestelling in meerdere malen te leveren en/of te plaatsen, zullen vanaf de tweede levering verplaatsingsonkosten aangerekend worden aan de koper.

N. De BTW, en eventuele BTW- verhogingen of nieuwe taksen opgelegd door de overheid tijdens de uitvoering van de order, zijn steeds ten laste van de koper.

O. Het eventuele gebruik van een meubellift, de uren voor de bediening, laden en lossen zullen steeds worden aangerekend en zijn contant te betalen.

P.  Eventuele schade aangebracht aan de vloeren en wanden wegens onvoorziene en verborgen zaken kunnen nooit verhaald worden op T&A BVBA.

Q. Meerwerken die ontstaan door verborgen zaken en/of niet gemeld worden door de koper zijn steeds in regie op kosten van de koper.

2. Annulatie

A. Annuleren kon alleen per aangetekend schrijven gericht aan de hoofdzetel van
T&A BVBA.

B. Gezien het individuele karakter van elke bestelling brengt een annulatie door de koper altijd kosten mee voor T&A BVBA. Zodoende is bij de annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan door de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd als volgt. Bij annulatie van de bestelling voor de productie van de bestelde goederen bedraagt de onkosten vergoeding 30 % van de koopprijs. Bij annulatie na de aanvang der productie van de bestelling, Is 100 % van de koopprijs verschuldigd

C. Zes maanden na ondertekening van de bestelde bon heeft T&A BVBA het recht bij ontbinding van de overeenkomst een onkostenvergoeding te eisen van 30 % van de koopprijs

3. Waarborgen

A. De waarborgen gelden enkel op materialen en werken uitgevoerd door T&A BVBA zoals vermeld op de factuur

B. Voor klachten, gemeld na genoemde waarborgperiode, of klachten andere dan constructiefouten, of klachten ten gevolge van foutief gebruik, nalatigheid of onderhoud, is T&A BVBA niet aansprakelijk.

C. Alle waarborgen vervallen indien T&A BVBA de meubels dient te leveren of te plaatsen in een onvoldoende droog gebouw. Volgens de norm STS 53 km kan een gebouw als voldoende droog worden geacht als de gemiddelde kamertemperatuur 15 tot 22°C en de relatieve vochtigheid 40 tot 70 % bedraagt.

D. Het eventueel vervangen of herstellen (van onderdelen) onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgperiode tot gevolg.

E.  De waarborg van de bestelde, geleverde goederen vallen onder de normale fabriekswaarborg van de leverancier.

4.  Betalingen

A. Alle betalingen moeten gebeuren aan T&A BVBA op de zetel te De Panne, op een door de zetel gevoerde rekening.

B. De definitieve inhoud van de order wordt gevormd door de getekende bestelbon en kopie van eventuele aanvullingen, wijzigingen of meerprijzen die pas bekend zijn na opmeting.Daarom kan de factuur afwijken van de bestelbon.

C. T&A kan een vergoeding in regie eisen van de koper voor extra (aanpassing) werken zoals bvb. water en elektriciteit verplaatsen/aanpassen. Het verwijderen en vervoeren van goederen naar een containerpark niet eigen aan de geleverde meubelen en toestellen zoals afbraak toestellen, kasten enz. zullen steeds aangerekend worden

D. De natuurlijke persoon die de bestelbon ondertekent is in ieder geval, samen met de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarvoor hij zich verbindt, hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden.

E.  Bij laattijdige betaling vervalt in ieder geval 50 % van de eventueel toegestane korting.

F.  Niet betaling van facturen meer dan 30 dagen na de factuurdatum geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een interest van 2 % per maand boven de rente bepaald door de nationale bank op het verschuldigde bedrag. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50€ en dat bij toepassing van de artikelen 1139 1147 van het Burgerlijk Wetboek. Voor iedere rappel zal een kost van 15€ worden aangerekend.

G. Het protest tegen een factuur moet op straffe van niet bestaan schriftelijk en bij aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum.

H. De consument heeft recht op een zelfde schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50€ wanneer T&A in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen. Hiertoe dient de consument T&A aangetekend in gebreke te stellen.

5.  Aanvaarding en klachten

A. De controle van de geleverde hoeveelheden moeten door de koper gebeuren op het ogenblik van de levering, samen met de chauffeur die tot levering overgaat. Bij gebreke aan controle door de koper op het moment van de levering worden de hoeveelheden vermeld op de leveringsbon beschouwd als aanvaard tussen de beide partijen.

B. De koper moet vóór de plaatsing, alles wat een goede plaatsing belemmert zelf verwijderen. Als de koper dat nalaat en de aanpassingswerken moeten worden uitgevoerd door T&A BVBA of haar plaatser, kan bij beschadiging nooit vergoeding worden geëist van T&A BVBA.

C. Klachten betreffende geleverde goederen moeten op straffe van niet bestaan schriftelijk en bij aangetekend schrijven geformuleerd worden, en op de maatschappelijke zetel van T&A BVBA toekomen binnen de 2 maand na de levering. De grieven van de koper moeten nauwkeurig omschreven zijn. De klacht moet bovendien worden geformuleerd voor het gebruik of verplaatsing van de geleverde goederen. De goederen waarover klacht wordt geformuleerd moeten onaangeroerd worden bewaard op de plaats waar ze door T&A BVBA zijn geleverd tot op het ogenblik dat T&A BVBA de gelegenheid heeft gehad de klacht te onderzoeken. De verwerking van de materialen brengt automatisch aanvaarding ervan mede. Als de klacht door T&A BVBA als gegrond wordt erkend, is T&A BVBA er alleen toe gehouden de betwiste goederen te herstellen of vakkundig te retoucheren, al naar gelang het geval, en kon hij niet tot enige andere vorm van vergoeding worden gedwongen.
Hout en natuursteen zijn natuurproducten: afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. Bij gelakte deuren kunnen kleine kleurverschillen optreden. Beide kunnen geen reden zijn tot klacht of schadevergoeding.

D. Verkleuringen na levering, kunnen geen aanleiding geven tot een klacht of schadevergoeding

E.  T&A BVBA is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van geleverde materialen als de gebreken zijn veroorzaakt door de koper of derden. Als T&A BVBA niettemin wordt verzocht om tot herstelling over te gaan worden verplaatsingskosten, gebruikte materialen en werkuren door de koper vergoed

6.  Eigendomsvoorbehoud

Tot op het moment van hun volledige betaling blijven alle goederen de eigendom van T&A BVBA. Hij heeft bij laattijdige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht al geleverde goederen terug op te halen, en dat onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

7.  Overmacht

In geval van overmacht, staking, black-out of indien T&A BVBA door enige oorzaak als oorlog, oorlogsdreiging, verbod van invoer of uitvoer, brand, maatregelen afgekondigd door de overheid, niet in staat is de overeenkomst te beëindigen of ze voor onbepaalde termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat er vanwege de koper enige vergoeding kan worden geëist

8.  Geschillen

Alle geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan, zullen door de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Veurne worden beslecht.
De kosten van de expertise vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. De koper, wordt geacht de in het ongelijk gestelde partij te zijn indien de deskundige zijn klacht als ongegrond beschouwt, of de door T&A BVBA voor expertise voorgestelde oplossing van een gegronde klacht als de correcte oplossing weerhoudt. Partijen zijn onherroepelijk verbonden door de vaststellingen van de expert, welke niet meer in rechte kunnen worden betwist.

9.  Gebruikersnamen

T&A electronics, T&A electronics Keukens,T&A interieur, T&A keuken en T&A renovatie zijn werknamen die vallen onder T&A BVBA.